Ochrana osobních údajů

V Sitkeys s.r.o., IČ: 178 66 715 (dále jen „my“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

V rámci tohoto dokumentu si Vás dovolujeme seznámit s veškerými důležitými informacemi, které se týkají zpracování osobních údajů při provozu internetového obchodu sitkeys.com.

Provozovatelem internetového obchodu www.sitkeys.com a zároveň správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Sitkeys s.r.o., IČ: 178 66 715, se sídlem Lesní 84, 330 02 Dýšina Nová Huť (dále jen „Sitkeys“).

Níže najdete odpovědi zejména na následující otázky.

 • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
 • Za jakým účelem Sitkeys osobní údaje zpracovává?
 • Jaké osobní údaje Sitkeys zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
 • Odkud Sitkeys získává osobní údaje?
 • Komu dále Sitkeys osobní údaje předává?
 • Jak se dozvíte, že Sitkeys zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit?

Společnost Sitkeys přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů a zejména dbá na jejich zabezpečení, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.  

 1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  Vždy se můžete obrátit přímo na společnost Sitkeys, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, zejména tedy s provozem internetového obchodu www.sitkeys.com. Doručovací adresa: Sitkeys s. r. o., Lesní 84, 330 02  Dýšina – Nová Huť nebo elektronická adresa shop@sitkeys.com  Veškeré kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách www.sitkeys.com.  
 2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?
  2.1. Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby. Abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu, tj. abyste mohli nakoupit na našem e-shopu www.sitkeys.com, potřebujeme bezpodmínečně znát Vaše identifikační a kontaktní údaje. Pro tento účel nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto osobních údajů; zákonným důvodem je v tomto případě plnění smlouvy (a případně přijetí opatření před uzavřením smlouvy). Vaše osobní údaje zpracováváme i pro potřeby dalšího plnění vyplývajícího z námi poskytnutých služeb. Zejména se jedná o případy, kdy dochází k vrácení či reklamaci zboží.  

  2.2. Osobní údaje zpracováváme též za účelem marketingu: Pokud si přejete dostávat obchodní sdělení (dále také „newslettery), budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely zasílání newsletterů. Newslettery budou chodit na emailovou adresu nebo telefonní číslo, které zadáte; a to buď v rámci objednávkového procesu nebo v přihlášení k odebírání newsletterů. Váš souhlas se zasíláním newsletterů je platný 3 roky. Před uplynutím této doby Vám zašleme emailovou zprávu, ve které se Vás zeptáme, jestli chcete pokračovat v odebírání newsletterů. Pokud nám znovu udělíte souhlas, budeme Vám i nadále zasílat newslettery. Na základě Vašeho souhlasu Vám budeme zasílat newslettery i tehdy, když se zúčastníte marketingové akce a při ní udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Za účelem splnění marketingových akcí, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry nepotřebujeme Váš souhlas, protože bez zpracování osobních údajů není možné akci naplnit. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu dané marketingové akce. Pokud jste si založili zákaznický účet, došlo mezi námi a Vámi k uzavření smlouvy o poskytování služeb. Zejména se jedná o poskytování slevy pro ozbrojené složky. Pro zpracování osobních údajů není nutný Váš souhlas, právním titulem zpracování je plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy jako subjekt osobních údajů. Takovým způsobem budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu jednoho roku. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání obchodního sdělení je možné jedním kliknutím na odkaz nacházející se na jeho samotném konci zrušit.  

  2.3. Zajímá nás Váš názor na náš internetový obchod a na služby, které poskytujeme. Naší právní povinností je řádně splnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli a dodržovat ustanovení právních předpisů. Za účelem naší zpětné kontroly, že závazek ze smlouvy byl z naší strany řádně splněný, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zaslání dotazníku spokojenosti. Zaslání dotazníku je tedy nevyhnutelné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují z právních předpisů a pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. Kontrolujeme nejen to, jestli s Vámi uzavřená smlouva byla řádně a včas splněná, ale i skutečnost, zda nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, byli Vám poskytnuty všechny potřebné nebo zákonem požadované informace a umožníme Vám tak případný problém řešit. K tomuto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas. S provozovatelem služby heureka.cz jsme se domluvili, aby pro nás zajistil nezávislé vyhodnocení Vaší zkušenosti k uskutečněné objednávce na www.sitkeys.com. K předání osobních údajů však dojde pouze v případě, že k předání udělíte Váš souhlas. V takovém případě odešleme informace o Vámi zakoupeném zboží spolu s Vaší emailovou adresou službě heureka.cz, jejímž provozovatelem je společnost Heureka Group a.s., IČ: 07822774. Následně Vám bude zaslán dotazník ohledně Vaší spokojenosti s uskutečněným nákupem v e-shopu www.sitkeys.com

  2.4. Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, typicky v případě jakéhokoli sporu. V tomto případě tedy nepotřebujeme ke zpracování osobních údajů Váš souhlas.  

  2.5. Zpracování některých osobních údajů nám ukládá přímo zákon, např. jsme povinni uchovávat daňové doklady po zákonem stanovenou dobu.  

  2.6. Zpracováváme taktéž tzv. Cookies, což jsou krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Více informací o zpracování cookies naleznete v Informacích o souborech cookies.
 3. Jaké osobní údaje společnost SITKEYS zpracovává?
  Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo. Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.
 4. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?
  Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě jednoho ze zákonných důvodů pro každý účel zpracování.  
  4.1 Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.  
  4.2 V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o případy, kdy společnost Sitkeys uplatňuje své nároky nebo chrání svá práva a své oprávněné zájmy.  
  4.3 Dalším zákonným důvodem zpracování osobních údajů je zákonná povinnost, která je nám uložena obecně závaznými právními předpisy.  
  4.4 V některých případech je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, např. když se zaregistrujete k rozesílce newsletterů (obchodních sdělení) našeho internetového obchodu.  
 5. Komu osobní údaje předáváme?
  Společnost Sitkeys pečlivě zvažuje a posuzuje, zda je předání osobní údajů jinému příjemci nutné, a zejména zda případný příjemce je schopen zajistit adekvátní ochranu předávaných osobních údajů. K předávání osobních údajů dochází výlučně na základě písemně uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Společnost Sitkeys předává osobní údaje:  
  5.1 pro hodnocení nákupu v případě udělení souhlasu společnosti Heureka Group a.s., (IČ:07822774)
  5.2 poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;
  5.3 poskytovatelům servisních, poštovních a přepravních služeb;  
  5.4 některé osobní údaje mohou být na vyžádání předávány příslušným orgánům veřejné moci. Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem a ani je předávat jakékoli další osobě bez souhlasu nebo pokynu společnosti Sitkeys, ledaže k tomu mají zákonný důvod.  
 6. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?
  Vaše osobní údaje nepředáváme do jiných zemí.  
 7. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?
  V takovém případě se na nás můžete kdykoli obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace, případně Vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Jedná se o Vaše právo na přístup k osobním údajům. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.  
 8. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?  
  8.1. Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost Sitkeys s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás společnost Sitkeys vede, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
  8.2. Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost Sitkeys s žádostí, aby Vaše osobní údaje zpracovávané společností Sitkeys byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.  
  8.3. Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost Sitkeys, aby omezila zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který společnost Sitkeys údaje zpracovávala, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem společnosti Sitkeys převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy. Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete se obrátit na společnost Sitkeys, aby Vám Vaše osobní údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.  
  8.4. Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat.  
  8.5. Pokud uplatníte některé z práv týkající se osobních údajů, má společnost Sitkeys právo žádat prokázání Vaší totožnosti. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné emailové adresy, má společnost Sitkeys právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv přijata. Společnost Sitkeys si v odůvodněných případech vyhrazuje právo požádat o přesnější ověření totožnosti subjektu údajů, a to např. prostřednictvím úředně ověřeného podpisu či prostřednictvím datové schránky (taková situace může nastat v případě, kdy má společnost Sitkeys odůvodněně za to, že o přístup k osobním údajů žádá nikoli subjekt údajů a mohlo by se tak jednat o únik osobních údajů).  
 9. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?  
  9.1. Právo vznést námitku máte zejména v těchto případech.  
  a) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost Sitkeys provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže Vám společnost Sitkeys prokáže, že její oprávněný zájem má přednost před Vašimi zájmy.  
  b) Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.  
 10. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše osobní údaje?
  Doba zpracování osobních údajů je uvedena u konkrétních účelů zpracování v tomto dokumentu. Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. povinnost archivace zákonem stanovených dokumentů. V některých případech je doba zpracování osobních údajů závislá na trvání Vašeho souhlasu se zpracováním. V každém případě údaje, které nejsou třeba ke spl nění daného účelu nebo k jejichž zpracování nemáme zákonný podklad, likvidujeme.
 11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že společnost osobních údajů postupuje nezákonně?
  Máte právo obrátit se se stížností na d Sitkeys při zpracování Vašich ozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na výše uvedených kontaktech. 

 

INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

Co jsou cookies

Cookies jsou drobné textové soubory ukládané do vašeho počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si prohlížíte. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky jste dříve navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášeni. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek na internetu.

Jaké typy souborů používáme

Na soubory cookies se na našich internetových stránkách můžete dívat podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost:

 • krátkodobé cookies - platí po dobu vaší návštěvy a několik minut po opuštění stránek našeho webu pozbývají platnosti. Pomáhají základním funkcím našich internetových stránek.
 • dlouhodobé cookies - platí několik dní až měsíců. Usnadňují nastavení našich internetových stránek a když se vrátíte, pomáhají s přihlášením nebo s připomenutím nabídky našich internetových stránek v reklamních plochách jiných webů.

Účel:

 • Technické cookies. Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
 • Marketingové cookies rozdělujeme na tři podtypy. Jsou jimi analytické cookies, personalizované cookies a reklamní cookies. Tato cookies nám pomáhají optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách. Tato cookies podléhají Vašemu souhlasu. Pokud souhlas neudělíte, můžete i nadále naše internetové stránky navštívit a nakupovat. Bez udělení souhlasu s marketingovými cookies si však nebudete moci prohlédnout produktová videa umístěná u jednotlivých výrobků.
 • Analytické cookies. Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Pokud vypnete používání analytických cookies ve Vašem prohlížeči, ztrácíme možnost analýzy výkonu a následné optimalizace našeho webu.
 • Personalizované cookies. Personalizované soubory cookies používáme, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili tak pro vás lepší nákupní zkušenosti. Díky personalizovaným cookies Vám můžeme nabídku uzpůsobit přímo na vás. Díky použití personalizovaných cookies se vyhnete neodpovídajícím doporučením výrobků nebo neužitečné mimořádné nabídky.
 • Reklamní cookies. Reklamní cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám mohli zobrazit vhodné obsahy nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. Na základě těchto informací není zpravidla možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze anonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas, nebudete příjemcem obsahů a reklam přizpůsobených Vašim zájmům a potřebám.

Nastavení cookies

Cookies si můžete nastavit ve svém prohlížeči

Komu cookies předáváme

Cookies slouží mimo jiné k přizpůsobení reklam vašim zájmům, a to jak na těchto stránkách, tak mimo ně. Za tím účelem umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít ke sběru údajů o vašem chování na našem webu, a nebo pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy na jiných webových stránkách, než jsou naše internetové stránky.

V případě, že si budete chtít přehrát produktové video, které se umístěno v popisu výrobku, získává Vaše cookies provozovatel platformy, na které se produktové video nachází. Uvedené podléhá Vašemu souhlasu; pokud tedy neudělíte souhlas s marketingovými cookies, nemůžete si produktové video prohlédnout.

Doba zpracování cookies

Doba zpracování jednotlivých typů cookies, resp. jejich expirace se liší a v čase se mění. Naleznete ji v nastavení vašeho prohlížeče.

Práva subjektu údajů

Máte právo obrátit se na nás s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však  upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.

Můžete se na nás obrátit s žádostí o výmaz osobních údajů. Můžete tedy kdykoli vyslovit nesouhlas se zpracováváním marketingových cookies.

Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů a můžete se taktéž obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud máte za to, že naše společnost zpracovává osobní údaje protiprávně.

Loading...